วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 2


เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 2
  ตำแหน่งประเภท ทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบ โดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างขวางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานสวนสาธารณะของเทศบาล จัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดตกแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตเทศบาล จัดทำเรือนเพาะชำ บำรุงรักษาต้นไม้ตามริมถนนทั่วไปให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา บำรุงรักษาลานหญ้า ดูแลสนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไป และอนุสาวรีย์ ส่งเสริมให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้ ให้คำแนะนำและเผยแพร่วิชาการเกษตรให้แก่ประชาชน ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะระดับองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่น ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง เกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในการจัดสวนสาธารณะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น