วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เภสัชกร 3


เภสัชกร 3 ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปทั้งที่เป็นยารับประทาน และยาใช้ภายนอก น้ำกลั่น น้ำเกลือ จ่ายยาให้กับคนไข้ตามคำสั่งแพทย์ แนะนำวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง เก็บ รักษายา ตัวยา และเคมีภัณฑ์ไว้ในที่ ๆ เหมาะสมเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ ชั่ง ตวง นับใส่หรือบรรจุยาในภาชนะคำนวณราคาต้นทุนแล้วเสนอแนะเพื่อกำหนดราคายา ตรวจรับยา ตัวยา และเคมีภัณฑ์เมื่อมีการเบิกจากต้นสังกัดหรือสั่งซื้อจากองค์การหรือบริษัท ต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องยาแก่ผู้ช่วยเภสัชกร และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในวิชาเภสัชศาสตร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น