วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2


เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถหรือความชำนาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลในด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนตามที่ไหด้รับมอบหมาย เช่น ดำเนินการจัดหาน้ำสะอาด จัดและปรับปรุงแหล่งน้ำ ส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกำจัดน้ำเสีย การขนถ่ายและทำลายขยะมูลฝอย มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล การจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันเหตุรำคาญ ควบคุมตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง จัดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ำ สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค เช่น รักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ หรือโรคที่พบในท้องถิ่นห่างไกล ตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ภูมิคุ้มกันโรคและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ( พนักงานอนามัย ) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข โภชนาการหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในงานสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น