วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

สัตวแพทย์ 2


สัตวแพทย์ 2  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ขั้นต้นที่ไม่ยาก หรือรักษาพยาบาลสัตว์ตามคำสั่งของนายสัตวแพทย์ ช่วยดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจำนวนสัตว์ การประทับตราและตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาตและการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ อาการสัตว์ ออกสำรวจสัตว์เพื่อค้นหาโรค ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคล่วงหน้าการตรวจ ควบคุม การฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ช่วยปฏิบัติงานในห้องทดลองเกี่ยวกับการฉีดและเพาะเชื้อเลี้ยงเชื้อ รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องทดลองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในวิชาการตรวจเนื้อสัตว์และในวิชาการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น