วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

พยาบาลวิชาชีพ 3
พยาบาลวิชาชีพ 3  
ตำแหน่งประเภท ทั่วไป  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ให้การพยาบาลวิชาชีพ เช่น ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันความพิการให้การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ส่งเสริมให้กำลังใจผู้ป่วย ประเมินสภาพและเฝ้าระวังผู้ป่วย บันทึกรายงานอาการและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน ให้ยาและสารน้ำแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ ทดสอบการแพ้ยาบางชนิด เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอันเนื่องจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา จัดทำรายงานการให้การพยาบาล ช่วยแพทย์ในการให้การบำบัดรักษา ในการให้ยาระงับความรู้สึกและในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภทเพื่อ การวินิจฉัยและบำบัดรักษา ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้เหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น สอนแนะนำผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค การให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้บริการ และร่วมในการวางแผนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผนครอบครัว ให้บริการผดุงครรภ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

1 ความคิดเห็น: