วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นักวิชาการสวนสาธารณะ 3


นักวิชาการสวนสาธารณะ 3
 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการสวนสาธารณะที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างขวางและปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใน ฐานะผู้ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิชาการสวนสาธารณะของเทศบาล จัดให้มีและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดตกแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตเทศบาล จัดทำเรือนเพาะชำ บำรุงรักษาต้นไม้ตามริมถนนทั่วไปให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา บำรุงรักษาลานหญ้า ดูแลสนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไป และอนุสาวรีย์ ส่งเสริมให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้ มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะทางด้านเกษตรเบื้องต้น และสวนสาธารณะ จัดให้มีสวนสัตว์ ตลอดจนให้คำแนะนำและเผยแพร่วิชาการเกษตรให้แก่ประชาชน ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรมหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในการจัดสวนสาธารณะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสาารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น