วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นักวิจัยการจราจร 3


นักวิจัยการจราจร 3
ตำแหน่งประเภท ทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยทางการจราจร ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้นช่วยศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร เพื่อกำหนดโครงการแผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจราจร และเพื่อการฝึกอบรมวิชาการจราจร ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยทางด้านการจราจรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร การจราจร การคมนาคมขนส่ง ผังเมือง เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ความสามารถในหลักการวิจัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความสามารถเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือน กฎหมายว่าด้ายระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของส่วนท้องถิ่น
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น