วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
ตำแหน่งประเภททั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสภาวะ แวดล้อมประเภทต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ เสียง สารเป็นพิษและอื่น ๆ เพื่อเป็น แนว ทางในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ให้มีการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวด ล้อม ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับสูงในการศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พัฒนาประเภทต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนอันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบจากการคมนาคมและขนส่ง ผลกระทบจากการพลังงาน ผลกระทบจากการเกษตรกรรม ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเหตุเดือดร้อนรำคาญและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนอัน เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น น้ำเสีย เสียงรบกวน เขม่าควัน กลิ่นเหม็น เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 1. มีความรู้ในวิชาการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งของประเทศไทย 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น