วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2


เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ ต้อนรับ อำนวยความสะดวกและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวของเทศบาลและเมืองพัทยา เช่น เป็นมัคคุเทศก์ จัดบริการนำเที่ยว จัดทำโปรแกรมในการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วยจัดทำรายงานและสถิติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความจำเป็นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น