วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นายช่างเครื่องกล 2

ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  3. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
  4. ความรู้ความสามารถทางด้านช่าง โดยเฉพาะงานด้านช่างเครื่องกล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น