วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 2


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 2
  ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ตามที่ ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร น้ำ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และวัตถุตัวอย่างอื่น ๆ เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพเคมีและทางจุลชีวิทยา รวมถึงการควบคุมตรวจสอบและเก็บรักษาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ ปรับตั้งเครื่องมือเพื่อให้ได้ความเที่ยงตรง แม่นยำและถูกต้องตามลักษณะ  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการเคมี
เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค
การเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชา
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เซลล์วิทยา ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยาซึ่งมี หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  3. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น