วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

วิศวกรสุขาภิบาล 3

วิศวกรสุขาภิบาล 3  
ตำแหน่ง ประเภท ทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วย ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เช่น กิจการประปาที่มีกำลังผลิตสูง ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว สำหรับบริเวณที่พักอาศัยหรือสำหรับชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ไอ เขม่า ควัน หรือฝุ่น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยของคน ในเขตเทศบาลโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือเหตุรำคาญแก่ชุมชุนในเขตเทศบาล และสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวกับระบบการประปา ระบบระบายน้ำโสโครก ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อน หรือระบบการใช้น้ำหมุนเวียน สำหรับอาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานบริการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม ชลประทาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) หรือ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมาย อบจ. กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น