วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 3

ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  2. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
  3. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  5. ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและวิเคราะห์งานเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น