วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นักวิชาการวัฒนธรรม 3
 นักวิชาการวัฒนธรรม 3

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รวบรวมหรือศึกษาผลงานทางวัฒนธรรมที่ได้มผู้รวบรวมไว้ นำมาจัดพิมพ์ เผยแพร่ จัดห้องสมุด วัฒนธรรม เพื่อการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่วัฒนธรรมแก่ประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย อบรม มารยาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นต้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น