วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3


วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3
ตำแหน่งประเภท ทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ช่วย ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น กิจการประปาที่มีกำลังผลิตสูง ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว สำหรับบริเวณที่พักอาศัยหรือสำหรับชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ไอ เขม่า ควัน หรือฝุ่น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและอนามัย ของคนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สิน หรือเหตุรำคาญแก่ชุมชุน และสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ เกี่ยวกับ ระบบระบายน้ำโสโครก ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อน หรือระบบการใช้น้ำหมุนเวียน สำหรับอาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานบริการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สุขาภิบาลหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมาย
ว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น