วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

สันทนาการ 3

ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
  4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
  5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งานสหกรณ์ งานเยาวชน งานพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนและแนวความคิดของโรงเรียนชุมชนเป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น