วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

วิศวกรไฟฟ้า 3


วิศวกรไฟฟ้า 3
 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ คำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียด และประมาณราคาในการสร้างซ่อมและติดตั้งเกี่ยวกับไฟฟ้า แก้ไขปรับปรุงตรวจซ่อม เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยวิศวกรระดับสูงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฏหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น