วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3

ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

  1. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
  2. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
  3. พระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
  4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  7. ความรู้ความสามารถด้านวิชาการในการส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น