วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นักวิทยาศาสตร์ 3 นักวิทยาศาสตร์ 3

ตำแห่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือทดสอบทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การวิเคราะห์เคมีภัณฑ์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร วัตถุดิบ โลหะ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ หรือสิ่งของอื่น ๆ เพื่อหาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานด้านการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิจัยเรื่องต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมีเพื่อใช้บริโภค การหาความเข้มข้นของปริมาณสารต่าง ๆ ในน้ำบริโภค เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการใช้สารเคมีกับน้ำ ตลอดจนการแนะนำการใช้สารเคมีกับน้ำบริโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟิสิกล์ ฟิลิกคัล หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น