วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

พยาบาลเทคนิค 2


พยาบาลเทคนิค 2  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการพยาบาลเทคนิค ซึ่งจำเป็นต้อง ปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความ สามารถ หรือความชำนาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้น ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการพยาบาลเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล และให้ยาทางปาก ตามที่ได้รับมอบหมาย สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของผู้ป่วย เพื่อดำเนินการพยาบาล และรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้การปฐมพยาบาล ชำระร่างกาย ป้องอาหาร และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย บันทึกรายงานอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานและอาการของผู้ป่วย จัดเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดที่ใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ จัดและควบคุมดูแลความสะอาดของหอผู้ป่วยและบริเวณที่ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การให้ภูมิคุ้มกันโรคการตรวจครรภ์และทำคลอดในรายปกติ การดูแลพยาบาลมารดาและทารก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 1 หรือผดุงครรภ์สาธารณสุข 1 และผ่านการอบรมวิชาการพยาบาล ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และได้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  2. ได้รับประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต หรือ
  3. ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในงานการพยาบาลเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น