วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สำรวจ รวบรวมความคิดเห็นและท่าทีของประชาชน  ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์  ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  แจกจ่ายข่าวสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มี ความรู้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด  แม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น