วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1


ชื่อตำแหน่ง                                           เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้  ชิดหรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ    มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจ สอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา  หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  คัดแยกประเภทใบสำคัญ  เขียนใบเสร็จรับเงิน  ทำใบเบิก  และใบนำส่งเงิน  ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน  ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร  ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน  ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ  ช่วยทำบัญชีบางประเภท  บัญชีรับจ่ายเงิน  บัญชีพัสดุ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
บริหาร ธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น