วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

นายช่างเครื่องยนต์ 2


นายช่างเครื่องยนต์ 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์ค่อนข้างยาก ซึ่งต้องใช้ความรู้และความชำนาญค่อนข้างสูงและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานช่างเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างยาก ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญงานค่อนข้างสูง เช่นตรวจ ทดสอบ ซ่อม บำรุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำ และเทคนิคพอสมควร ช่วยคำนวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทำสถิติและทำบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการควบคุมการเดินเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น