วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าพนักงานการคลัง 2


เจ้าพนักงานการคลัง 2
ตำแหน่งประเภท ทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคลังของเทศบาลที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตรวจรายละเอียดของฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาใบนำส่งเงินและเอกสารการคลังอื่น เช่น ตรวจพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการเบิกจ่าย จำนวนเงิน งบประมาณคงเหลือและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานอื่น ๆ การจัดลำดับเอกสารประกอบฎีกา ตรวจจำนวนเงินประจำงวดหรือเงินจัดสรร ตรวจความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามสิทธิและเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกันที่มีปัญหา คำนวณเวลาราชการและยอดเงินที่จะต้องจ่าย เก็บฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน หลักฐานการรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ ทะเบียนเงินยืม ทะเบียนคุมการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ทะเบียนเงินมัดจำประกันสัญญาและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ฯลฯ รับผิดชอบ และจัดทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำรายงานการเงินและรายงานต่าง ๆ ตรวจสอบเรื่องราวการขออนุมัติเงินยืม ทดรองจ่าย เงินยืมสะสม ตลอดจนการเสนอเรื่องราวเพื่อเร่งรัดติดตามทวงถามเงินยืมค้างจ่าย การตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืม เงินสะสม การขอกู้เงิน ตรวจรับหลักฐานการค้ำประกันสัญญาจ้าง สัญญาซื้อ ขาย ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ การขาย การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร ธุรกิจการเงิน พาณิชยการ การขาย การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในงานการคลังของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณและงานการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น