วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1

          ตำแหน่งประเภท                           ทั่วไป

          หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดย
ใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของเทศบาล  ทำหน้าที่รับเรื่องราวและดำเนินการเบื้องต้น
ในเรื่องทะเบียนราษฎร  เช่น  การจัดทำทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การรับแจ้งย้ายที่อยู่
อาศัยการจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พณิชยการ
เลขานุการ  การตลาด  การขาย  ภาษาต่างประเทศ  การจัดการ  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  การเงิน
การธนาคารหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.  มีความรู้ในการปฏิบัติงานทะเบียนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานในหน้าที่
3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น