วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  หรือตามคำสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการประกาศ  สำรวจ  รับแบบแสดงรายการ คำร้อง  คำขอ หรือเอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น  ช่วยรับและนำส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต  ค่าปรับ  รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติควบคุมแผงลอย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามข้อบังคับตำบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  และเงินฝากธนาคาร  ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์  ค่าจำหน่ายคำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ      การตลาด การขาย   บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   กฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น