วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วย ปฏิบัติงานทางการสุขาภิบาล เช่น การจัดหาแหล่งน้ำสะอาด ปรับปรุงแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ ควบคุมคุณภาพน้ำ ดูแลรักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งโสโครกปฏิกูลมูลสัตว์ ส่งเสริมให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะกำจัดและแก้ไขน้ำเสีย การป้องกันเหตุรำคาญ การจัดอาคารสถานที่ สถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั่วไปตามหลักการสุขาภิบาล ช่วยในการศึกษา วิจัย ทางด้านวิชาการสุขาภิบาล เผยแพร่ อบรม แนะนำให้ความรู้ จัดสาธิตการสุขาภิบาลให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในงานสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น