วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามคำสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ งานเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบ  และจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ระวังเหตุรำคาญ  ทำเบียนผู้ค้า  ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง  และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่  ก.อบต.กำหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น