วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่การคลัง 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่การคลัง  1
ตำแหน่งประเภท                           ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการคลังของเทศบาลที่ไม่ยาก    ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง  หรือแบบ   หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยตรวจความถูกต้องขั้นต้นของฎีกา  เอกสารประกอบฎีกา  ใบนำส่งเงิน  เอกสารการ
ขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ ในรายการที่ง่าย ๆ โดยทั่วไป  เช่น  ตรวจจำนวนเงิน  ลายมือชื่อผู้เบิก
แบบ ฎีกา  และรหัสต่าง ๆ ภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายปรากฎในฎีกา  ตรวจรับฎีกา  แยกประเภทฎีกา  จัดเก็บฎีกา  และเอกสารประกอบฎีกา  ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขั้นต้นต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทน  เงินทำขวัญ  และเงินประเภทอื่นในรายการที่ง่าย ๆ ช่วยคำนวณเวลาราชการและยอดเงินที่จะต้องจ่าย  รวบรวมสถิติตัวเลขต่าง ๆ  ช่วยร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ไม่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี   พาณิชยการ   เลขานุการ
การ ตลาด   การขาย   การเงิน   การธนาคาร   การจัดการ   การบริหารธุรกิจ   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือ   ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในงานการคลังของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้       ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น