วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1


ชื่อตำแหน่ง                                           เจ้าหน้าที่พัสดุ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานชั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือตามคำสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลง บัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น