วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1


ชื่อตำแหน่ง                                          เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ที่ไม่ยากภาย ใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติ      หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ป้องกัน มิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสีย หายทีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบำรุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและ           บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  ละเอียด  แม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น