วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

ผดุงครรภ์ 1


ชื่อตำแหน่ง                                  ผดุงครรภ์ 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน ในความควบคุมของแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วย ปฏิบัติงานการให้บริการรับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ ดูแลมารดาก่อนคลอด ทำคลอด พยาบาลมารดาและทารกหลังคลอด ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและให้ภูมิคุ้มกันโรค เยี่ยมมารดาทารกและดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้บริการวางแผนครอบครัว ช่วยให้การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรคทางสูตินรีเวช และกุมารเวช และให้บริการปัจจุบันพยาบาล อาจปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรทางการผดุงครรภ์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันในสาขาผดุงครรภ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในงานผดุงครรภ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น