วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือปกิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ใน ฐานะผู้ปฏิบัติงานสวนสาธารณะของเทศบาล จัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดตกแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตเทศบาล จัดทำเรือนเพาะชำ บำรุงรักษาต้นไม้ตามริมถนนทั่วไป ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม บำรุงรักษาลานหญ้า ดูแลรักษาสนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไป และอนุสาวรีย์ ส่งเสริมให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้ ตลอดนให้คำแนะนำและเผยแพร่วิชาการเกษตรให้แก่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือทางอื่นที่ กท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1. มีความรู้ในการจัดสวนสาธารณะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัิตงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัิติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น