วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

ช่างเครื่องกล 1


ชื่อตำแหน่ง                                  ช่างเครื่องกล  1

 

ตำแหน่งประเภท                           ทั่วไป

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่วยในการสร้าง  ซ่อม  ประกอบ  ดัดแปลง  ติดตั้ง  บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ  คุมการทำงานของเครื่องจักร  เครื่องยนต์  จัดเก็บรักษา  เบิกจ่าย
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโลหะ  หรือทางอื่นที่  ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในงานช่างเครื่องกลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น