วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 1


ชื่อตำแหน่ง                                  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 1

ตำแหน่งประเภท                           ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบ

โดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                        ช่วยปฏิบัติงานการให้บริการตรวจสุขภาพมารดาและทารก ให้คำแนะนำด้านการวางแผน

ครอบครัว   การอนามัยโรงเรียน   โภชนาการ   ให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน   ช่วยปฏิบัติงาน

ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ   ช่วยปฏิบัติงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาลงานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                        ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา

ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ (ม.ศ.3)  หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือทางอื่นที่ ก.ท.

กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล     กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงาน
เทศบาล    กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น