วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

ช่างศิลป์ 1


ชื่อตำแหน่ง                                  ช่างศิลป์ 1

ตำแหน่งประเภท                           ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
หรือตามคำสั่ง  หรือแบบหรือแถวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยออกแบบเขียนภาพประกอบคำบรรยายและภาพโฆษณา  เขียนโปสเตอร์
เขียนแผนภูมิ  แสดงข้อมูลทางสถิติ  เขียนภาพแสดงกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน  เขียนประกาศนียบัตร
ช่วยออกแบบปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ  เขียนภาพและประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อทำแม่พิมพ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างศิลป์ สถาปัตยกรรม
ศิลปประยุกต์ ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิจิตรศิลป์  หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างเขียนและหลักศิลป์ทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
6.  มีความสามารถในการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น